_89A3726.jpg

FrisQa Företagshälsa

Vi tar hand om dina anställdas hälsa. FrisQa hjälper företag och organisationer med enskilda uppdrag samt avtalskunder med långsiktigt arbetsmiljöarbete.

Allt fler företag inser vikten av att personalen är frisk och arbetsför. Arbetsplatsen ska ha en bra arbetsmiljö och vara säker. Om skadan ändå är framme är det arbetsgivarens uppgift att ansvara för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Låt FrisQa Företagshälsa hjälpa till med detta som oberoende expertresurs!
 
Sjukfrånvaro är en stor kostnad för arbetsgivaren. Bra rutiner för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och att snabbt sätta in rehabiliterande åtgärder är av största vikt. 

Tillsammans med företagshälsan gör vi en behovsanalys, vilken sedan ligger till grund för vilka insatser som ska erbjudas.

Varför ska du välja FrisQa företagshälsa?

  • Team med bred kompetens och legitimerad vårdpersonal

  • Personligt, flexibelt och skräddarsytt upplägg

  • Förebyggande hälsovård och eget gym

  • Hög servicegrad med en egen kontaktperson

 

Vad kan vi hjälpa ditt företag och medarbetare med?
Vi hjälper företag att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Chefer och medarbetare kommer till oss för till exempel samtalsstöd vid stress, oro, ångest eller missbruksproblematik.
 
Att som chef ta hand om och värna om sin egen och sina anställdas psykiska hälsa leder på sikt till en mer välmående, effektiv och bättre presterande organisation.

Kontakt

Vill du veta mer om våra tjänster eller avtal kan du höra av dig till: 

Pär Wijkmark 

Verksamhetschef och företagssköterska
Tel: 070 – 483 10 36
par.wijkmark@frisqa.se

Pär Wijkmark frilagd halv.jpg
Kopia av Claudia samtal 2.jpg

Viktig resurs

Företagshälsa är en viktig resurs för företagens lagstadgade
arbetsmiljöarbete. Dess viktigaste uppgift är att förebygga medarbetares ohälsa, minska kostnader för sjukfrånvaro och öka produktiviteten.

I dagsläget är arbete med psykisk hälsa en stor del av företagshälsans uppgift. Många medarbetare och chefer drabbas av psykisk ohälsa som stress, sömnsvårigheter, ångest och
nedstämdhet. Detta skapar korttidsfrånvaro och kan leda till utmattning och utbrändhet, vilket i allvarliga fall kan orsaka långvarig sjukfrånvaro.

Många studier visar att det finns ett tydligt samband mellan god hälsa hos de anställda, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag och organisationer.

Kostnad/investering/besparing
Rätt insatser innebär inte bara kostnader. Nöjda och friska medarbetare skapar bättre förutsättningar för lönsamhet. Det kan långsiktigt även förbättra och underlätta kompetensförsörjningen. Därför finns det goda skäl för en arbetsgivare att förebygga ohälsa, ge tidiga insatser vid ohälsa och ha ett strukturerat
rehab-arbete.

En viktig del i företagshälsan är också att stödja chefer i arbetet med organisation och arbetsmiljö. Det kan handla om att ge stöd för att lösa konflikter i personalgrupper och att hantera medarbetare som mår och fungerar dåligt.

Vinsterna med en företagshälsovård
Vad kostar personalens sjukfrånvaro på ditt företag och vad kan företaget tjäna på att investera i sin personal?
Förutom bättre hälsa och arbetsmiljö, godare förutsättningar att rekrytera, så kan företaget också i normalfallet räkna hem investeringen.

En stor del av sjukdagarna är faktiskt möjliga att påverka. Och det är just det faktum som är utgångspunkten för det strukturerade
hälsoarbetet.

Flera undersökningar visar på positivt resultat av en bra företagshälsovård och att det på kort tid kan minska kostnaderna för sjukfrånvaro.

Försäkringskassan har tagit fram ett enkelt kalkylprogram för att arbetsgivare ska kunna räkna ut vad ett företags sjukfrånvaro
egentligen kostar. Det finns här

FrisQa kan bland annat hjälpa till med: 

Hälsokontroller

Syftet med samtliga hälsokontroller är att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanor såsom tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, sömn och stress. 

Många företag väljer att erbjuda samtliga anställda en initial Hälsokontroll. Dels för att screena företagets nuvaranda hälsostatus och dels för att möjligöra planering av förebyggande och korrigerade åtgärder som möjliggör en fortsatt effektiv och bra företagshälsa.

Förstadagsintyg

Erbjuds när arbetare är skyldiga att styrka sin arbetsoförmåga med intyg från vårdgivare i och med första dagen för sjukanmälan. Anmälan sker via video med leg. Sjuksköterska.

Det primära syftet med kontakten är att styrka arbetarens nedsatta arbetsförmåga, vid behov erbjuda vidare vård samt att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete. Detta gäller särskilt vid upprepade sjukdomsfall.

Intyget ska innehålla sådan information som kan vara vägledning vid arbetsgivarens rehabiliteringsplanering. Det är viktigt att uppgifter om sjukdomsorsak behandlas med stor integritet.

Intyg

Friskhetsintyg, nyanställningsintyg mfl        

Utbildning/kurs

Inom bla Ergonomi, kost, stress & sömn, krisstöd, psykisk ohälsa, tobak, ledarskap, fysisk aktivitet och hälsa & livsstil.         

                

Besök (digitalt eller fysiska besök)

Sjuksköterska, läkare, kurator/psykoterapeut, psykolog, fysioterapeut, dietist mfl

Samtalsstöd/rehabilitering

Psykisk ohälsa kan vara utrycka sig som stress, oro, ångest, depression, sömnproblematik eller nedstämdhet. Det är viktigt att arbetsledningen har skapat förutsättningar för att hantera psykisk ohälsa. Företagshälsan är ett stöd för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa, på individ, grupp och organisationsnivå.

Vårt behandlingsteam består av kurator, psykolog, psykoterapeut och psykiater.

Psykosocial kartläggning vid upprepad/långvarig sjukfrånvaro

Beställare kontaktar företagshälsan vid upptäckt av att en medarbetar signalerar stress, ohälsa eller är sjukskriven fler än tex tre tillfällen/6 månader. Syftet med utredningen är att fånga upp och kartlägga orsaker till medarbetarens frånvaro samt stärka dennes hälsa.

Hjärt- och lungräddningsutbildning

Utbildningen ger alla deltagare livsviktig kunskap i hur man praktiskt ska genomföra hjärt- och lungräddning på både vuxna och barn. 

I utbildningen får man bla lära sig:

  • Hur man kontrollerar medvetande, andning och cirkulation

  • Bröstkompressioner och inblåsningar med rätt teknik (HLR) på docka

  • Hur man korrekt lägger en medvetslös person i stabilt sidoläge

  • Hur man åtgärdar ett luftvägsstopp
     

Kursen omfattar både teoretisk och praktisk träning där alla deltagare får träna på en HLR-docka. Alla deltagare får även ett skriftligt kompendium.

Kursen tar ca 2 timmar och efter avslutad utbildning erhålls ett diplom.

Chefshandledning

Handledning och konsultation för personal och chefer 

Insatserna syftar till att främja personlig och professionell utveckling. Det kan handla om att få dela med sig av det som varit svårt i arbetet och på så sätt förhindra känslomässig utmattning, att främja metakompetens om vad man kan och inte kan.

Handledningen utförs av beteendevetare, leg. psykoterapeut & psykoterapihandledare. 

 

Provtagning

Hälsotester, provtagning, antikroppstest och drogtester erbjuds i företagshälsan eget lab. Vissa provtagningar och tester kan även genomföras på arbetsplatsen. 

Drogprevention

Vi erbjuder randomiserade drogtester på arbetsplats samt framtagande av drogpolicy.

Undersökningar

EKG, blodtryck, spirometri, hörselundersökningar mm.