top of page

Utredning

En utredning utgör underlag för diagnostik, vårdplanering och behandling och kan vara aktuell när det föreligger en problematik som leder till betydande funktionsnedsättning eller väsentligt försämrad livskvalitet i exempelvis hemmiljön, skolan eller kamratrelationer.

Basutredning

Vid behov av att utreda ett barn eller en ung vuxen erbjuder vi som första steg en basutredning.

Utredningen genomförs av leg. psykolog och leg. psykiater.

Utredningen syftar till att kartlägga och göra en fördjupad bedömning av funktioner och eventuella funktionsbrister. Utredningen ger rekommendationer gällande behandlingsinsatser och kan även påvisa behov av utökad neuropsykiatrisk utredning.​

Basutredning innehåller bland annat:

  • Kartläggning av problematik med hjälp av intervjuer och frågeformulär

  • Genomgång av anamnes och aktuell livssituation

  • Kartläggning av alkohol- och drogvanor

  • Diagnostisk bedömning och vid behov förslag om utökad utredning

 

Tid för basutredning

Vi kan påbörja en basutredning  inom två-sex veckor från att vi erhållit uppdraget. Utredningen pågår sedan under cirka två veckors tid.

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan om Basutredning. 

Neuropsykiatriska utredningar

En neuropsykiatrisk utredning erbjuds då basutredning resulterar i sådan frågeställning. Observera att en neuropsykiatrisk utredning ofta kräver att den unge genomgått stabiliserande behandling, exempelvis traumabehandling.

 

Ofta krävs det även att den unge varit bosatt i Sverige under en längre period (samt erhållit uppehållstillstånd).

Basutredning figur.jpg
bottom of page